Acord Mesa d’Universitats. Permisos i millores retributives.

Avui, 20 de març de 2024 ha estat convocada la Mesa d’Universitats a la qual la UGT hi ha participat com a segon sindicat amb més representativitat.

L’ordre del dia, portava a discutir sobre dos documents, i aprovar-los, si fos el cas.

Proposta d’acord Mesa Universitats modificació concilia

Proposta acord reconeixement triennis i increments retributius IT

Després de dos recessos la part sindical ha fet una proposta unitària i finalment s’ha aconseguit el següent acord:

  • Equiparar l’aplicació dels permisos per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, per al personal funcionari i laboral de les Universitats públiques catalanes.
  • Equiparar l’aplicació del permís d’absència per causa de força major, o per compliment d’un deure inexcusable de caràcter personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, relacionats amb familiars o persones amb les quals s’acrediti la convivència. El dret d’absència és d’aplicació per causes sobrevingudes i pel temps indispensable. El fet causant, degudament acreditat, només té validesa per justificar l’absència pel temps imprescindible el dia del fet, no en dies següents.
  • Reunir la comissió de treball de la Mesa d’Universitats sobre les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, amb l’objectiu de fer un seguiment de la seva aplicació, revisar l’aplicació de les modificacions legislatives, estudiar noves iniciatives i elevar les propostes d’acord corresponents a la Mesa d’Universitats en el termini màxim de 6 mesos.

Així mateix, s’ha recollit el compromís de convocar la comissió delegada del CONCILIA tan aviat com es pugui per entrar a negociar aquells aspectes que no han quedat definits a l’acord.

En aquest punt, des de la UGT, fem una valoració positiva. Ara mancarà veure els resultats de les reunions de l’esmentada comissió delegada on es veurà si hi ha progressos en els aspectes que queden per definir.

En el cas de la millora addicional retributiva per incapacitat temporal i permís per naixement, s’ha acceptat, amb el compromís per part de les UUPPCC que si hi ha reclamacions ja presentades, dins de termini, aquestes es resoldran de manera positiva.

Us continuarem informant.

 

Font: UGT – URV

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram