Programa electoral PDI 2023-2027

És el moment per construir una Universitat de qualitat

La UGT de Catalunya és un sindicat de classe, plural, feminista, autònom, nacional, i utilitza la concertació social des del principi de la lluita de classes, com a mètode d’avenç per millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores.

Des d’aquests principis, defensem els interessos del conjunt dels treballadors en qualsevol de les seves condicions, treballin o no, siguin fixos o temporals; és a dir, defensem els treballadors amb caràcter integral.

La UGT promou una URV referent en drets humans i sostenibilitat

UGT aposta per una URV com un referent permanent al territori dels drets humans i fonamentals, de la memòria democràtica, del foment de l’equitat i igualtat, de l’impuls de la sostenibilitat, de la lluita contra el canvi climàtic i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (OSD); però al mateix temps que sigui un lloc de treball saludable pels seus treballadors i treballadores.

Per assolir aquest objectiu, creiem que la URV ha de  millorar en drets i condicions laborals. De fet, tenim molta feina al davant els anys que venem amb:

 1. L’impacte de la nova llei d’universitats LOSU;
 2. Els exigents sistemes d’avaluació allunyats de la realitat diària del PDI;
 3. Les propostes de canvi a la governança de la Universitat en detriment d’un Servei Públic de qualitat; i
 4. Uns llocs de treball estressants, precaris i perillosos per la salut i qualitat de vida del professorat.


Per consegüent, estarem allà on calgui, per tal d’assegurar els nostres drets laborals!

HI EREM, HI SOM I SEREM

L’aigua és una força poderosa que mai deixa de moure’s,
mai deixa de buscar el seu camí.

Margaret Atwood

Construïm la URV
que volem

La nova llei obliga a molts canvis els pròxims anys, i ens afecta a totes d’alguna manera. Hem de ser conscients i vigilar els anys que venen per una implantació amb seny i justa per tots els col·lectius del PDI a la URV.  La nova LOSU deixa moltes incògnites i està molt “oberta”, tant legalment com contractualment per a diferents figures del PDI. Hi ha molta feina a negociar a nivell Generalitat i Universitari perquè la nova llei no generi més desigualtat i garanteixi la qualitat dels llocs de feina de la Universitat, sense perdre drets ni condicions laborals.

Per tant,

 • Treballarem per un Estatut del PDI. Encara no tenim un Estatut del PDI, però la LOSU obliga  la seva publicació en 6 mesos i UGT estem exigint un calendari concret que permeti avançar en la seva negociació.
 • Vetllarem per una carrera acadèmica realista, previsible i coherent exigint les condicions de finançament.
 • Lluitarem per assegurar el manteniment i actualització del salari, malgrat la reducció d’hores. Amb la nova llei hi han canvis de dedicació per figures ja establertes de PDI Laboral.
 • Tenim dret a una negociació col·lectiva, i la reclamarem a tots els àmbits que tinguem representació.
 • Lluitarem perquè els canvis de nom de les figures actuals a la nova llei, no tinguin més impacte legal més enllà de la composició dels tribunals. Defensarem l’assimilació de les figures contractuals actuals!
 • Treballarem per que la nova distribució departamental de la URV, no afecti laboralment als col·lectius més vulnerables.

L’actual sistema d’avaluació contingut al “Pacte de Dedicació” de la URV presenta disfuncions que es poden atribuir en gran part al seu caràcter reduccionista i uniformador. Està centrat en l’assignació de la càrrega docent i completament desconnectat de la resta del sistema de garantia de la qualitat de la URV. És per això que exigirem un pla de millora que permeti al PDI solucionar les deficiències mostrades per les avaluacions i progressar en la seva competència de forma justa i raonable.

Més concretament,

 • Exigirem una revisió a fons del sistema d’enquestes del professorat, per tal que reflecteixin de manera consistent l’activitat docent del nostre professorat, i no la perspectiva subjectiva de l’alumnat. Lluitarem per un sistema d’enquestes que realment serveixin com a referència i model de millora de la seva activitat docent.
 • Defensarem que els requisits del sistema d’avaluació siguin assolibles i que tinguin en compte les circumstàncies particulars (trajectòria personal, baixes maternals, malalties de llarga duració, etc.) i els mitjans dels quals disposa cada col·lectiu del PDI.
 • Transparència i accés als representants sindicals de les càrregues docents assignades al professorat: equilibri de càrregues docents al PDI. Per un POA Just i Realista!
 • Exigirem la inclusió dins el POA de totes les tasques docents que duu a terme el professorat. Que computin les hores “reals” de dedicació docent dins el còmput de càrrega de les assignatures, tant de la docència presencial com la no presencial, les activitats de coordinació d’assignatures tenint en compte la seva complexitat, el nombre de grups teòrics i pràctics, els cursos i el nombre d’alumnes.
 • Lluitarem per la participació i defensa sindical en les comissions de les Agències d’Avaluació i Acreditació, en l’àmbit estatal i autonòmic.

Darrerament, s’estan proposant per part de les administracions estatal i autonòmica així com des de la mateixa Universitat, mètodes de govern propis de l’empresa privada.

És per això que:

 • Ens implicarem en la promoció de sistemes de govern millors, que impliquin més participació, més comunicació, més transparència, més coordinació horitzontal, i conseqüentment més eficàcia.
 • Treballarem per assolir uns nivells de governança que ens permetin mantenir negociacions sense sospites entre tots els estaments universitaris.
 • Participarem en el desenvolupament d’un model de governança obert al diàleg i la negociació a tots els nivells, on tots els agents implicats tinguin clarament delimitades les seves responsabilitats.
 • No permetrem imposicions per part del Rectorat sense el consens i el diàleg amb totes les parts implicades en la seva negociació.
 • Treballarem per aprofundiment en la transparència de les Dades de Gestió de la URV per facilitar les tasques d’organització universitàries i optimitzar les tasques de gestió del PDI.
 • Treballarem per recuperar/millorar el pla d’acció social.

El PDI és vulnerable a diversos riscos psicosocials, com són la sobrecàrrega de treball, la pressió temporal, el conflicte de rol, de treball-família, etc. Tots ells són factors d’estrès laboral que perjudiquen la salut física, psicològica, social i emocional dels treballadors. És necessari un procés de diagnòstic i intervenció continu per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar del nostre professorat, així com de la sostenibilitat del lloc de treball.

En aquesta línia proposem,

 • Lluitarem per una càrrega de treball raonable i proporcionada de 35h de treball efectiu, amb una dedicació docent justa  i adequada a les figures docents del professorat i d’acord amb els drets de reducció de la dedicació docent.
 • Lluitarem per la simplificació de les tasques de gestió imposades al professorat, i la millora d’eines de gestió universitària. Supressió de la duplicitat i automatització de les tasques burocràtiques d’organització i gestió del professorat.
 • Treballarem per aconseguir una Relació de Llocs de Treball del PDI que clarifiqui objectivament les situacions dels diferents Departaments de la Universitat.
 • Defensarem la promoció i l’estabilització del PDI, seient aquestes transparents i basades en regles clares i justes. En aquesta línia, treballarem per acordar mesures per garantir el relleu generacional amb totes les garanties.
 • Lluitarem per la reposició de totes les places per jubilació, així com l’agilització de la carrera professional. 
 • Defensarem la singularitat de cadascuna de les figures del PDI funcionari i laboral, i les seves qualitats.
 • Treballarem per aconseguir implementar programes de formació específics per a càrrecs acadèmics i per a tasques de gestió, dirigit especialment a desenvolupar les seves competències com a directors/es i líders d’equips.
 • Treballarem per la vigilància de la salut i la millora del clima laboral, amb especial referència a les mesures correctores dels riscos psicosocials. No ens quedem només en el diagnòstic. També treballem per les mesures de millora dels nostres llocs de treball.
 • Apostem per models acadèmics basats en la salut laboral i compatibles amb la conciliació i polítiques d’inclusió de la diversitat. Lluitarem per un Pla propi de mesures de conciliació per al PDI que reculli mesures efectives i flexibles adaptades a cada etapa vital de la vida.
 • Exigirem seguiments perquè siguin precisos per prevenir, detectar i/o erradicar qualsevol classe d’assetjament.
 • Treballarem per millorar les condicions laborals del personal amb situacions de vulnerabilitat.
 • Treballarem per incloure revisions mèdiques especifiques per als riscos relacionats amb l’ús de les TIC, risc vocal, riscos biològics, productes químics, exposició, radiacions i altres factors similars.
 • Lluitarem per un Servei d’Atenció Psicològica i Assessorament pel PDI de la URV. Nosaltres també el necessitem!!
 • Exigirem un pla d’acollida integral per al professorat nouvingut.

Una universitat pública de qualitat implica a tot el conjunt d’elements relacionats amb el procés i el producte de l’ensenyament, així com l’organització i la gestió de la universitat.

Així doncs,

 • Reclamarem finançament públic, estable i planificat en el temps. Un finançament millor per tal que no caigui més la qualitat docent dels nostres estudis.
 • Defensarem i ens implicarem en la transparència absoluta de la gestió econòmica.
 • Treballarem perquè es consideri al personal de les universitats com l’actiu fonamental per la qualitat del sistema universitari.
 • Lluitarem per la recuperació de drets i retribucions perdudes els últims anys. Més específicament, reclamarem la recuperació de la retallada del 5% global de les retribucions que se’ns descompten, des de l’any 2010 de les pagues extraordinàries.
 • Recolzarem que els preus de la matrícula tendeixin a zero i un sistema de beques basat en la capacitat econòmica dels estudiants que representi un increment substancial sobre l’actual.

Descarrega't el nostre programa